User Log On
Gallery

The Vietnamese District The Vietnamese District

HDGH 44 - HIGHLIGHT VIDEO CLIP HDGH 44 - HIGHLIGHT VIDEO CLIP

This post has been viewed 1741 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

HDGH 44 - HIGHLIGHT VIDEO CLIP

Posted on Wed, Jul 3, 2019

Tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã làm qua kỳ Hội Đồng này.

 Một vài hình ảnh được ghi lại qua khúc phim ngắn để chúng ta có cớ lớn cảm ơn Chúa. 

Kính xin Quý vị cùng xem lại------> HDGH 44 Video Highlight
 
   Discussion: HDGH 44 - HIGHLIGHT VIDEO CLIP

No messages have been posted.

You must first create an account to post.