User Log On
Gallery

The Vietnamese District The Vietnamese District

Church Staff Church Staff

Mục Sư Hồ Hiếu Hạ - Giáo Hạt Trưởng/ Superintendent

Nhiệm kỳ 2020-2024
 
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính - Thư Ký / District Secretary

Nhiệm kỳ 2020-2024
 
Mục Sư Bùi Tất Nhuận - Thủ Quỹ / District Treasurer - sbcglobal.net@jlbui

Nhiệm kỳ 2018-2022.
 
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh - Nghị Viên / Member - at - Large

Nhiệm kỳ 2018-2022.
 
Mục Sư Trần Thiện Minh - Nghị Viên / Member - at - Large
Nhiệm kỳ 2020-2024
 
Mục Sư Đặng Minh Trí - Nghị Viên / Member - at - Large
Nhiệm kỳ 2020-2024
 
Mục Sư Phạm Hùng - Nghị Viên / Member - at - Large
Nhiệm Kỳ 2020-2024