User Log On
Gallery

The Vietnamese District The Vietnamese District

Site News Site News

Current News

Title Date #Views
VIETNAMESE DISTRICT CONFERENCE- 45
Kính thưa quí tôi tớ Chúa,
Jun 9, 2020 2068

Past News

Title Date #Views
HOI DONG GIAO HAT 45
Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 45 Trực Tuyến Thứ Bảy 6/27/2020
Phiếu Ghi Danh Đại Biểu
Apr 26, 2020 2749
Báo Thông Công Số 227
Xin Quí vị bấm vào Article Attachement để open Báo Thông Công.
Article Attachment
Oct 19, 2019 2177
HỘI ĐỒNG MỤC SƯ TRUYỀN ĐẠO
February 10-12, 2020 - Murrieta, California
Oct 3, 2019 1311
Báo Thông Công Số 226
Số 226. Xin Quí vị bấm vào Article Attachement để open Báo Thông Công.
Article Attachment
Jul 6, 2019 1894
HDGH 44 - HIGHLIGHT VIDEO CLIP
Tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã làm qua kỳ Hội Đồng này.
Jul 2, 2019 1644
Photos - HDGH 44
Hình ảnh Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 44.
Jul 2, 2019 1437
HDGH 44 - Abide In Christ - Dr. John Stumbo
Message của Dr. Stumbo, President of the C & MA
Jul 2, 2019 1523
HĐGH 44 - Lời Sự Sống, Mục Sư Lê Vĩnh Thạch, GHT
Sứ Điệp của Mục Sư Giáo Hạt Trưởng - HĐGH 44
Jul 2, 2019 1768
General Program - District Conference 44
Chương Trình Tổng Quát Của Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 44
Article Attachment
Jun 25, 2019 1780
HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT LẦN THỨ 44 Jun 20, 2019 3285
Notify me of new articles: Subscribe By Email Subscribe By RSS