User Log On
Gallery

The Vietnamese District The Vietnamese District

Statement of Beliefs Statement of Beliefs

Our mission is to know Jesus Christ; exalt Him as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King; and complete His Great Commission.
"Sứ vụ của chúng tôi là biết Đức Chúa Jesus Christ; tôn vinh Ngài là Cứu Chúa, Đấng Thánh Hóa, Đấng Chữa Lành, Vua Hồi Lai; và hoàn tất Đại Mạng Lệnh của Ngài."