User Log On
Gallery

The Vietnamese District The Vietnamese District

About The Vietnamese District About The Vietnamese District

Our Staff

Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
    Giáo Hạt Trưởng/ Superintendent

Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
    Thư Ký / District Secretary

Mục Sư Bùi Tất Nhuận
    Thủ Quỹ / District Treasurer

Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
    Nghị Viên / Member - at - Large

Mục Sư Trần Thiện Minh
    Nghị Viên / Member - at - Large

Mục Sư Đặng Minh Trí
    Nghị Viên / Member - at - Large

Mục Sư Phạm Hùng
    Nghị Viên / Member - at - Large

LogoThe Vietnamese District
2275 W Lincoln Ave. Map
Anaheim, CA 92801
Phone: (714) 491-8007
Email: ghvnhk.org@giaohat

About Our Church

CHÚNG TÔI LÀ AI ?

Gia đình Hội Phước Âm Liên Hiệp trên khắp thế giới tôn vinh Cứu Chúa Giê-su. Như một người trong vòng chúng tôi cùng phát biểu như sau:"Không có trái tim nào Chúa không thể rung chuyển, không có vết thương nào Chúa  không thể chữa lành, không có ràng buộc nào Chúa  không thể phá vỡ ..." Chúa Giêsu nói Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội”. (Mác 2:17), và chúng tôi đã có kinh nghiệm phục hồi từ Ngài. Đó là lý do tại sao chúng tôi đam mê để truyền giảng lời Chúa -cho những người tuyệt vọng thấy được hy vọng trong mọi phần của thế giới hư hoại chúng ta đang sống.
 

WHO WE ARE ?

Around the world, the Alliance family celebrates Jesus. As one of our own says, “There is no heart He cannot reach, no wound He cannot heal, no bondage He cannot break...” Jesus said He came for the sick, not the well (Mark 2:17), and we’ve experienced His divine restoration. That’s why we’re passionate to take His good news—in word and deed—to those desperate for hope in every segment of our broken world.

Statement of Beliefs

Our mission is to know Jesus Christ; exalt Him as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King; and complete His Great Commission.
"Sứ vụ của chúng tôi là biết Đức Chúa Jesus Christ; tôn vinh Ngài là Cứu Chúa, Đấng Thánh Hóa, Đấng Chữa Lành, Vua Hồi Lai; và hoàn tất Đại Mạng Lệnh của Ngài."