User Log On
Gallery

The Vietnamese District The Vietnamese District

Welcome To Our Website! Welcome To Our Website!

 • GIÁO HẠT VIỆT NAM HOA KỲ

  • Site News

   Oct 20, 2019
   Báo Thông Công Số 227 Article Attachment
   Xin Quí vị bấm vào Article Attachement để open Báo Thông Công.

   Oct 4, 2019
   HỘI ĐỒNG MỤC SƯ TRUYỀN ĐẠO
   February 10-12, 2020 - Murrieta, California

   Sep 7, 2019
   HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT 45
   Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 45 từ Thứ Sáu 26/6/2020 đến Thứ Ba 30/6/2020 tại Chapman University, California.

   Jul 7, 2019
   Báo Thông Công Số 226 Article Attachment
   Số 226. Xin Quí vị bấm vào Article Attachement để open Báo Thông Công.

   Jul 3, 2019
   HĐGH 44 - Lời Sự Sống, Mục Sư Lê Vĩnh Thạch, GHT
   Sứ Điệp của Mục Sư Giáo Hạt Trưởng - HĐGH 44

   Jul 3, 2019
   HDGH 44 - Abide In Christ - Dr. John Stumbo
   Message của Dr. Stumbo, President of the C & MA

   Jul 3, 2019
   Photos - HDGH 44
   Hình ảnh Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 44.

   Jul 3, 2019
   HDGH 44 - HIGHLIGHT VIDEO CLIP
   Tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã làm qua kỳ Hội Đồng này.

  • MÙA TẠ ƠN CHÚA 2019


   BIẾT ƠN CHÚA VÌ CÁC PHƯỚC HẠNH THUỘC LINH
   Mindy Belz viết trong Tạp Chí Thế Giới rằng "ngày nay sự vô ơn của chúng ta có thể đã bắt rễ trong những năm 1950, khi chúng ta tự cảm ơn  mình cho sự thịnh vượng mới thay vì cảm ơn Đức Chúa Trời."

   Trong thời điểm nào đó, ngày Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ đã thay đổi.  Lịch sử cho thấy, Lễ Tạ Ơn đã khởi đầu trong bối cảnh khó khăn, gian khổ của những người hành hương tại Plymouth Rock.  George Washington cùng dân chúng thời chiến tranh cách mạng của Hoa Kỳ, đã công bố ngày Lễ Tạ Ơn đầu tiên. Ngày lễ đó, đã trở thành một ngày quốc lễ. Abraham Lincoln cũng đã kêu gọi toàn quốc biệt riêng một ngày để cầu nguyện, để tạ ơn cho cuộc chiến đẫm máu được chấm dứt.

   Hôm nay, chúng ta dành một ngày để tạ ơn sự thịnh vượng của vật chất.  Chúng ta chỉ chú tâm đến những điều tạm thời. Chúng ta biết ơn Chúa về sức khỏe, về đời sống no ấm, đầy đủ và được có gia đình, bằng hữu tốt... Nhưng, điều quan trọng nhất là, chúng ta phải biết tạ ơn Chúa về những phước hạnh thuộc linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.  Cô-lô-se 3:15-17 đề cập đến ba phước hạnh thuộc linh Chúa ban cho chúng ta để tận hưởng với lòng biết ơn.

   BIẾT ƠN CHÚA VÌ SỰ BÌNH AN CỦA NGÀI
   “Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn” (Cô-lô-se 3:15).  Trong thân-thể Đấng Christ, chúng ta được gọi đến sự bình an của Ngài! 

   Đấng Christ chết đem lại sự hòa giải để chúng ta được sự bình an với Đức Chúa Trời và với nhau.  Hãy để sự bình an của Đấng Christ điều khiển tư tưởng của chúng ta như là một trọng tài, hoạt động như "yếu tố quyết định" cho mối liên hệ của chúng ta với Chúa và với nhau.

   Chúng ta được tương giao với Đức Chúa Trời là nhờ sự bình an Đấng Christ đã đạt được cho chúng ta. Chúng ta liên hệ với nhau trong sự thuận hòa vì trong thân thể chúng ta được gọi đến sự bình an của Đấng Christ.
   Sư bình an và lòng biết ơn đi đôi với nhau. Chúng ta biết ơn Chúa  đã ban cho chúng ta sự bình an, sự giải thoát không có lối ra của tội lỗi.  Chúng ta là thân-thể và chi thể của Đấng Christ.  Nhờ ơn Chúa, chúng ta mới có mối liên hệ với Đức Chúa Trời.  Không phải mọi người đều được ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời. Được Đức Chúa Trời gọi đến với Ngài là một đặc ân rất lớn! 
    
   Sự bình an Chúa ban cho khác với tất cả sự bình an khác. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu tuyên bố với các môn đồ: “Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho.  Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Có sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong lòng thì dù chung quanh ta có sóng to, bão lớn, tâm hồn chúng ta vẫn bình an.  Chúa dạy chúng ta hãy để sự bình an đó trở thành yếu tố quyết định trong mối tương quan của chúng ta với Chúa và với nhau. Chúng ta cảm ơn Cha đã ban cho chúng ta sự bình an qua công ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ.

   Nhờ lòng biết ơn Chúa mà chúng ta có được sự bình an. Những người không biết ơn Ngài, sẽ không hài lòng với cuộc sống Chúa ban, họ bon chen, tranh dành, lường gạt, dối trá, vì thế mà họ ăn không ngon, ngủ không yên, vì sợ người khác biết, sợ luật pháp trừng phạt, sợ Chúa sửa trị. Trái lại, những người biết ơn Chúa thì nhận biết tất cả những gì mình có  đến từ bàn tay yêu thương của Đức Chúa Cha.  Họ tạ ơn Chúa dầu ở trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, họ biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.  Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta:  “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi; … hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus” (1 Têsalônica 5:16-18).

   Cuộc sống chúng ta có sự bình an không?  Chúng ta sẽ có sự bình an mà Chúa ban cho với lòng biết ơn Ngài, chúng ta sẽ tận hưởng mối tương giao thuận hòa với Chúa và với nhau.

   BIẾT ƠN CHÚA VÌ LỜI NGÀI
   Hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn” (Cô-lô-se 3:16). Từ Lời (logos) được gọi là "lời chân lý" trong Cô-lô-se 1:5, tức là Tin Lành hay Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta Lời Ngài để chúng ta có sự tương giao với Chúa khi chúng ta “để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng” chúng ta.  Lời Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để có được mối liên hệ tốt với Đức Chúa Trời và với nhau. Chính Lời của Đức Chúa Trời “vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus” (2 Ti-mô-thê 3:15).

   Chúng ta luôn luôn để lời Đức Chúa Trời sống sung mãn trong chúng ta, nghĩa là, chúng ta phai ghi nhớ rằng chính nhờ hồng ân của Chúa mà chúng ta được tha tội, được sự sống đời đời.  Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta đến với Đức Chúa Trời là qua Đức Chúa Giê-xu Christ.  Chỉ bởi đức tin nơi tình yêu và công lý Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu mà chúng ta mới được làm con của Chúa và được có Ngài là Cha.

   Chúng ta không để ma quỉ  lừa dối, đi sai đường, mà phải luôn tự nhắc nhở rằng chúng ta đã được cứu bởi ân điển của Chúa thì cũng phải sống bởi ân điển của Ngài.

   Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta sự khôn ngoan qua Lời Ngài để chúng ta gây dựng cho nhau, khuyên bảo nhau và dạy nhau.  Được hưởng ơn phước Chúa qua Lời Ngài, chúng ta cũng muốn chia sẻ Lời Chúa cho mọi người để họ cũng được hưởng phước của Ngài.

   Trình bày chân lý của Chúa cho người khác hiểu thấu đáo để giúp họ được giải hòa với Chúa, được sự sống sung mãn, được sự sống đời đời, là cách để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn lên Chúa.  Nhờ Lời Chúa mà cha mẹ khuyên dạy, hướng dẫn con cái biết cách sống đẹp lòng Chúa.  Nhờ Lời khôn ngoan của Chúa mà vợ chồng khuyên nhủ nhau, nhắc nhỡ nhau, dìu dắt nhau cùng đi trong lối Chúa.  Các anh chị em trong Chúa gây dựng cho nhau bằng cách thuật lại cho nhau nghe Lời Chúa đã giúp đỡ chính mình ra sao.  Và, cũng  nhờ Lời Chúa mà chúng ta đem người ngoại đến với Chúa như sứ đồ Phao-lô đã từng làm (xem Cô-lô-se 1:27-28).

   Chúng ta cũng tạ ơn Chúa đã ban cho Lời Chúa để chúng ta thờ phượng Ngài qua "thi thiên, thánh ca, linh khúc" để hát, để ca ngợi, để tỏ lòng biết ơn với Đức Chúa Trời.  Sự thờ phượng Chúa phải lẽ là sự thờ phượng chân thật dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh qua lời Thánh Kinh. Chúa ban cho chúng ta các Thi Thiên để chúng ta có thể diễn tả tấm lòng mình khi thờ phượng Chúa. Các nhạc sĩ Cơ-đốc đã dựa trên lời Chúa để sáng tác những bản thánh ca tôn thờ Chúa, tạ ơn Chúa để đời.

   BIẾT ƠN CHÚA VÌ DANH NGÀI
   Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus.  Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha (Cô-lô-se 3:17). Nói hay làm trong danh Chúa Giê-xu là hành động trong thẩm quyền của Chúa. Chỗ nào Kinh Thánh chép "trong danh Chúa Giê-xu" thì chúng ta có thể an toàn thay thế bằng cụm từ "trong thẩm quyền của Chúa Giê-xu."  Chúa Giê-xu có thẩm quyền trên muôn loài vạn vật. Có những người chưa chịu đầu phục dưới thẩm quyền Ngài, nhưng Ngài vẫn có thẩm quyền trên họ.  Cảm tạ Chúa cho con được nói những lời này trong danh Chúa Giê-xu. Cảm tạ Chúa cho con làm điều này trong danh Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu dạy chúng ta làm công tác đào tạo môn đồ cho Ngài trong thẩm quyền của Ba Ngôi Đức Chúa Trời (xem Ma-thi-ơ 28:18-20). Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói và làm trong danh Chúa Giê-xu khi chữa lành cho người què (xem Công Vụ 3:6). Các sứ đồ cầu nguyện Chúa ban cho họ sự dạn dĩ để nói và làm trong thẩm quyền của Chúa Giê-xu (xem Công Vụ 4:29-30). Sứ đồ Phi-e-rơ đã lấy thẩm quyền của Chúa Giê-xu mà làm báp-tem cho các tân tín hữu người dân ngoại (Công Vụ 10:48). Sứ đồ Phao-lô đã lấy thẩm quyền của Chúa Giê-xu mà đuổi quỷ (Công Vụ 16:18).

   Trong mùa Tạ Ơn này, chúng ta hãy thành kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về các phước hạnh thuộc linh Ngài đã ban cho.  Chúa đã ban cho chúng ta sự bình an của Ngài, Lời Ngài, và danh Ngài để chúng ta có thể tương giao với Chúa, thờ phượng Chúa, gây dựng cho nhau và truyền rao danh Chúa đến mọi người, mọi nơi. 
    
   Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
  • Photos

   HDGH - 44
  • Calendar

   Nov 2019
   27 28 29 30 31 01 02
   03 04 05 06 07 08 09
   10 11 12 13 14 15 16
   17 18 19 20 21 22 23
   24 25 26 27 28 29 30
  • Video

   Lời Sự Sống - MS GHT Lê Vĩnh Thạch
   Abide In Christ - Dr. John Stumbo
   Photos HDGH 44 Saturday
   Photos HDGH 44 - Friday
   HĐ Đoàn Phụ Nữ P2
   HĐ Đoàn Phụ Nữ P1
   Lễ Bế Mạc Hội Đồng
   Tỉnh Nguyện Thứ Ba
   Tỉnh Nguyện Thứ Hai
   Tỉnh Nguyện Thứ Bảy
   Hội Đồng Cầu Nguyện
   Bồi Linh - MS Nguyễn Thỉ
   Training Transitional Ministry
   Hội Đồng Truyền Giáo
   Thánh Kinh THV Tạ Ơn ĐCT
   Giải Quyết Xung Khắc - MS Dan Wetzel
   Ở Trong Đấng Christ - MS John Stumbo
   Khai Mạc Hội Đồng
   Tỉnh Nguyện Chúa Nhật
   Hội Đồng Đoàn Nam Giới - P1
   HDGH 44 - HIGHLIGHT
   Hội Đồng Đoàn Nam Giới - P2
 • 96,759
  hits